Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Inleiding

Belangrijke opmerking :

De Gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen ! Als je jonger bent dan 18 jaar heb je een duidelijke toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan.

De verkoopsite http://be.butterfly.tt (hierna "Site" genoemd) is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor alle gebruikers van dit netwerk (hierna "Internetters" genoemd). De Site werd opgemaakt door de onderneming Butterfly Belgium-The Netherlands SA (hierna « Butterfly» genoemd), BVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te Ciney, Allée des artisans 5, BTW-nr. BE 0476858829

Via de Site kan Butterfly Belgium-The Netherlands SA producten van diverse merken (hierna "Producten" genoemd) te koop aanbieden aan Internetters die op de site surfen (hierna "Gebruikers" genoemd). Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Butterfly Belgium-The Netherlands SA gezamenlijk de "Partijen" en afzonderlijk "Partij" worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan "Koper" wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Elke Gebruiker die aankopen op de Site wil verrichten, bevestigt daartoe rechtsbekwaam te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag Gebruiker van de Site zijn, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op de Site en dienvolgens de hoedanigheid van Koper te verkrijgen. Alsdan is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de Site en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 7 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven.

Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door Butterfly Belgium-The Netherlands SA. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij verkeerde prijsmelding, bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of ingeval Butterfly Belgium-The Netherlands SA van oordeel is dat artikels te vaak werden teruggezonden of verloren.

Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen.

Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de Gebruiker. Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 inzake de vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van deze bestelling.

Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Gebruiker de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij deze voorwaarden niet wijzigt.

Artikel 1. Voorwerp

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online-verkoop van de op de Site te koop aangeboden Producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop in de Europese Unie, met uitsluiting van alle andere documenten, met name de algemene verkoopsvoorwaarden als bedoeld op de website van Butterfly Belgium-The Netherlands SA.

De verkoop kan gesloten worden in het Nederlands of in het Frans, naar keuze van de koper.

Artikel 2. Producten – Prijzen

2.1. Producten

De door Butterfly Belgium-The Netherlands SA aangeboden Producten zijn die welke op de Site worden aangegeven op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd, alsook de producten uit de geldige catalogi, zolang de voorraad strekt.

Indien één van de Producten niet beschikbaar is, wordt de Koper uiterlijk bij levering van de bestelling hiervan in kennis gesteld.

2.2. Prijzen

De prijzen zijn opgegeven in Euro. Eventuele kortingen, alsook de op de besteldatum toepasselijke BTW zijn in de prijs verrekend. De opgegeven prijzen staan vast zolang de voorraad strekt en los van belasting en meer bepaald de BTW, en los van fouten of miscommunicaties.

De eventuele toegestane promoties in de vorm van kortingsbonnen zijn slechts geldig voor één enkele bestelling per gezin en gedurende de opgegeven geldigheidstermijn.

Butterfly Belgium-The Netherlands SA behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, en de Gebruiker stemt hiermee in. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn.

2.3. Deelname in de verzendingskosten

Voor elke bestelling van één of meerdere artikelen, waarvan de waarde BTW geen 70 euro of meer bedraagt, zal vier euro verzendingskost in rekening worden gebracht (4 EUR).

Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling

3.1. Navigeren op de site

De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de diverse Producten die Butterfly Belgium-The Netherlands SA aldaar te koop aanbiedt.

De Gebruiker kan vrij op de diverse pagina’s van de Site navigeren, zonder daarbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

3.2. Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze Producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje "Toevoegen aan winkelmandje" te klikken.

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om :

 • een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen, door te klikken op "Mijn winkelmandje",
 • eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te corrigeren door te klikken op "Terug" ;
 • de selectie van Producten te beëindigen en deze Producten te bestellen door te klikken op "Bestellen".

De Gebruiker kan de door hem gekozen Producten bestellen door eerst te klikken op "Bestellen" en zich vervolgens te identificeren

In dit laatste geval dient de Gebruiker het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te toetsen, zoals zijn naam, voornaam en postadres. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk paswoord dat hij zelf kiest. De Gebruiker moet dit paswoord opgeven om zich naderhand op de Site te identificeren.

De gebruiker aanvaardt dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4 hieronder). Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens : de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling (met uitzondering van de verwerkingskosten waarvan sprake in artikel 2.3), de personalia van de Gebruiker, het leveringsadres van de Producten. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.

3.3. Definitieve validering van de bestelling

Van het moment dat de Gebruiker zijn betaalwijze valideert, wordt de bestelling definitief gevalideerd : de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Butterfly Belgium-The Netherlands SA of van haar prestatieplichtige, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Butterfly Belgium-The Netherlands SA. In overeenstemming met het gestelde artikel 5 hierna heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden, af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door Butterfly Belgium-The Netherlands SA.

3.4. Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Butterfly Belgium-The Netherlands SA verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de portkosten. De factuur die aan de Gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de prijzen van de producten, alsook de verwerkingskosten, en in voorkomend geval, de betalings- en portkosten van de bestelling omvatten.

Artikel 4. Levering

4.1. Termijnen

De volgende leveringstermijnen zijn van toepassing :

-          Normale termijn
Voor alle beschikbare artikelen bedraagt de verzendingstermijn gewoonlijk 1-2 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de behandeling van het pakje

Voor het geval de bestelling niet kan uitgevoerd worden binnen een maximale termijn van 30 werkdagen, vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de bestelling door de Koper, beschikt deze laatste over het recht af te zien van de Koop. Voor de bestellingen waarvan de bevestiging verzonden aan de Koper vermeldt 'beschikbaar binnen x weken’, wordt de maximale leveringstermijn van 30 werkdagen vermeerderd met het aantal weken in kwestie.

4.2. Leveringsadres

De door de Koper bestelde Producten worden uitsluitend in België en Nederlands geleverd, op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld. In dat verband heeft de Koper de mogelijkheid om de Producten op een ander adres dan het zijne te laten leveren, met name ook in één van de Afhaalpunten. In dat laatste geval heeft de Koper in principe de mogelijkheid om de bestelde Producten in een Afhaalpunt van zijn keuze af te halen, op voorlegging van zijn identiteitspapieren.

De Producten worden in elk geval verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde Producten uitsluitend op de Koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de leveringskosten.

Voor België:

De leveringsadressen zijn vanaf nu de volgende :

 • IN EEN AFHAALPUNT IN maximaal 48U.

Butterfly Belgium-The Netherlands SA zal alles in het werk stellen om de leveringstermijn van 2 dagen te respecteren in een Afhaalpunt naar keuze van de Koper. Een Afhaalpunt is een handelszaak (vaak een dagbladhandel of benzinestation) waar de Koper zijn artikels  kan afhalen.

Elke bestelling afgeleverd in een Afhaalpunt zal bijgehouden worden gedurende een maximumtermijn van 10 dagen.

 • BIJ DE KOPER THUIS OF OP HET ADRES VAN ZIJN KEUZE

De Koper kan ook de levering bij hem thuis vragen binnen de normale termijnen

De koper heeft het recht één of meer bestelde artikelen te wijzigen, zonder enige reden te geven, en dit binnen een termijn van 14 dagen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed/de goederen fysiek in bezit krijgt, hetzij het laatste goed in het bezit krijgt (waarbij U in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd)

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u per mail info@dandoy-sports.be of per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging Butterfly Belgium-The Netherlands SA BVBA, Allée des artisans 5, 5590 in Ciney via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de bestelling te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Voor de Nederland:

Uw bestelling zal worden verzonden door DPD

Artikel 5. Gevolgen van de herroeping

Als u huidige bestelling herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, van ons terug, met uitzondering van de verzendingskosten.

De kosten voor terugzending zijn ten uwe laste als u niet in België woont. Belgische klanten kunnen éénmalig een terugzend-etiket aanvragen om alles terug te zenden. Dit etiket kan één keer per bestelling worden gebruikt.

De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de bestelling geheel of gedeeltelijk te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij het goed/de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u het goed/de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient ons het(de) artikel(en) in zijn(hun) originele verpakking terug te sturen, in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop U ons het besluit een deel van uw bestelling/uw volledige bestelling te herroepen hebt te kennen gegeven. U bent op tijd als u het(de) artikel(en) vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. Vraag het bewijs van terugzending (etiket met nummer) in uw Afhaalpunt of postkantoor en bewaar het zorgvuldig.

U wordt geacht de goederen tijdens de herroepingstermijn met dezelfde gepaste zorg te hanteren en te inspecteren als U dat in een winkel zou mogen doen. U bent bijgevolg alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Wij behouden ons dan ook het recht voor van u een schadevergoeding te eisen meer bepaald bij terugzending van beschadigde, vervuilde of gedragen artikelen, artikelen die zich niet meer in de oorspronkelijke verpakking bevinden, onvolledige artikelen of artikelen die door onachtzaamheid of verkeerd gebruik werden beschadigd of werden hersteld door derden of door uzelf.

5.1. Afwezigheid van het herroepingsrecht

U kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor :

 • de levering van artikelen die volgens uw specificaties vervaardigd of gepersonaliseerd zijn;
 • de levering van artikelen die snel kunnen verouderen of bederven;
 • Tafels en robots
 • Geschenken (bvb. Een t-shirt)
 • Eind reeks artikelen zullen enkel geruild worden als de stock het toelaat

5.2. Terugbetaling en andere bijzonderheden

Hoe wordt u terugbetaald ?

Indien wij u een bedrag verschuldigd zijn, zult u terugbetaald worden met aftrek van elk bedrag dat u ons op dat ogenblik nog verschuldigd bent. Noteer bij uw terugzending uw bankrekeningnummer op uw retourborderel.

Belangrijke bijzonderheden :

 • Sommige textielartikelen worden geleverd met een veiligheidszegel dat absoluut niet mag verwijderd worden tijdens het passen. Elk artikel dat zonder zijn veiligheidszegel wordt teruggezonden zal niet terugbetaald of omgeruild kunnen worden.
 • Terugzendingen onder rembours zullen geweigerd worden. Indien uw artikelen gebreken vertonen, zullen de frankeerkosten terugbetaald worden. In de andere gevallen blijven de frankeerkosten door u verschuldigd.
 • In geval van abnormale of onrechtmatige terugzendingen behoudt Butterfly Belgium-The Netherlands SA zich het recht voor een latere bestelling te weigeren.

Artikel 6. Betaling

Elke bestelling brengt een deelname in de verzendingskosten met zich mee zoals vermeld in artikel 2.3 en, in voorkomend geval, een deelname in de betalingskosten, in functie van de gekozen betalingswijze (punt 4 en 5 hierna).

Worden niet aanvaard als betalingswijze : postzegels, overschrijvingen gevoegd bij de bestelling, alsook cheques.

Bij aanvaarding van de bestelling, wordt de koper uitgenodigd te kiezen tussen volgende betalingsmogelijkheden:

 1. Met een VISA KAART of MASTERCARD : de Koper vemeldt het nummer en de vervaldatum op de bestelbon : de betaling gebeurt vervolgens naargelang de modaliteiten overeengekomen met zijn bank ;
 2. Met een TEGOED of een WAARDEBON die altijd vermeld moeten worden op het moment van de bestelling : Butterfly Belgium-The Netherlands SA trekt deze af van het te betalen bedrag en, indien nodig, betaalt Butterfly Belgium-The Netherlands SA (met uitzondering van waardebons) het eventuele saldo terug.
 3. Met de BUTTERFLY BELGIUM-THE NETHERLANDS SA CADEAU KAART : de Cadeau kaart is een betaalmiddel dat enkel op www.dandoy-sports.be kan gebruikt worden.

In elk geval behoudt Butterfly Belgium-The Netherlands SA zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van

 • een bestaand geschil met de Koper ;
 • niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling door de Koper ;
 • weigering van toestemming voor betaling met bankkaart door de bankinstellingen ;
 • niet-betaling of gedeeltelijke betaling ;
 • gebruik van een bankkaart die niet werd uitgegeven door een Belgische financiële instelling.

Alsdan kan Butterfly Belgium-The Netherlands SA onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7. Garanties

De Koper dient zorgvuldig de garantiebon te bewaren.

7.1. Tafels en robots : commerciële garantie van 2 jaar

De tafels en robots hebben een garantie van 2 jaar na de levering, of wanneer het vermeld staat. Als een beschadiging optreedt tijdens de levering zal Butterfly Belgium-The Netherlands SA de herstelkosten integraal op zich nemen.

7.2 Uitzonderingen

De commerciële garantie waarvan sprake in punt 7.1 is niet van toepassing :

 • bij normale slijtage van bepaalde onderdelen,
 • op onderdelen en accessoires die regelmatig moeten vervangen worden
 • bij professioneel, commercieel of collectief gebruik, of als het artikel gebruikt wordt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor het dient,
 • bij verkeerd gebruik of niet-naleving van de gebruiksaanwijzing,
 • bij herstelling van een defect te wijten aan opzet of nalatigheid,
 • bij herstelling van een defect te wijten aan een ongeval, een brand, de bliksem, een storm of om het even welke andere natuurramp,
 • bij herstelling uitgevoerd door een derde of uzelf,
 • In geval van beschadigingen die niet aan Butterfly Belgium-The Netherlands SA bvba kunnen worden toegeschreven, (bijvoorbeeld het aanpassen door de klant van voorgeprogrammeerde oefeningen in een robot).

7.3. Wettelijke garantie

De Koper geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van zijn artikel, op voorwaarde dat hij het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en als dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. In dat geval mag hij de herstelling of de vervanging, en indien geen van vernoemde oplossingen mogelijk is, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet (art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Met het oog hierop verwittigt hij Butterfly Belgium-The Netherlands SA schriftelijk, ten laatste binnen de 2 maanden nadat hij het gebrek heeft vastgesteld. Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering, behoort het aan Butterfly Belgium-The Netherlands SA om te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering. Na de termijn van 2 jaar, kan hij geen herstelling of vervanging van zijn artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding. Artikelen die een normale levensduur hebben van minder dan 2 jaar, of zelfs 6 maanden, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die hij heeft, krachtens de Belgische wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen laat de garanties elders beschreven onverlet.

7.4 Vervangingsartikel – Correspondentie en bezoekadres

VERVANGINGSARTIKEL

Als een artikel niet voorradig is, zal Butterfly Belgium-The Netherlands SA u vaak een vervangingsartikel voorstellen met dezelfde eigenschappen of beter, en dat aan een gelijke of lagere prijs. Ook bij stockuitputting van een cadeau, zal Butterfly Belgium-The Netherlands SA een cadeau met een gelijke waarde of beter aanbieden, om zijn engagement na te komen.

CORRESPONDENTIE EN BEZOEKADRES

Alle correspondentie  of opmerkingen aangaande de beschreven garanties, moeten geadresseerd worden aan Butterfly Belgium-The Netherlands SA BVBA, met zetel Allée des artisans, 5  5590 CINEY of telefonisch (+3283/213564) of per mail (info@butterflytafletennis.be).

Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van de persoonsgegevens m.b.t. de Koper door BVBA Butterfly Belgium-The Netherlands SA, Allée des artisans 5, 5590 Ciney, BTW- BE 0476858829, verantwoordelijke van de verwerking, is bestemd voor het klantenbeheer, de strijd tegen fraude en inbreuken van de klanten, het beheer van geschillen, de analyse van risico van elke bestelling op basis van voorafgaande gedragingen van klanten en potentiële klanten, de direct marketing, de handel van commerciële informatie en de bemiddelaarsdienst.

De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief (Butterfly Belgium-The Netherlands SA, Allée des artisans 5, 5590 Ciney) of een mail (info@butterflytafletennis.be).) te verzenden, vergezeld van een recto-verso copie van zijn identiteitskaart.

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen met het oog op marketingdoeleinden aan partners van BVBA Butterfly Belgium-The Netherlands SA worden meegedeeld. De Koper mag zich op elk ogenblik verzetten tegen deze mededeling door een brief of mail als volgt te verzenden : “Ik verzet mij tegen de overdracht van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op marketingdoeleinden”. (info@dandoy-sports.be).

Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel.

8.1. Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de Site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker heeft een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

Butterfly Belgium-The Netherlands SA kan ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor kan het zijn dat de Gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van Butterfly Belgium-The Netherlands SA mogen worden medegedeeld tenzij de Gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, hetzij door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, hetzij door zulks achteraf te weigeren per post of per e-mail, op de wijze in het bovenstaande lid gesteld.

8.2. Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand dat op de harde schijf of de pc van de gebruiker opgeslagen wordt. Het dient om een vorig bezoek van de Gebruiker aan de website te melden. Butterfly Belgium-The Netherlands SA gebruikt cookies onder andere om de aangeboden dienstverlening te personaliseren.

De gebruiker behoudt de mogelijkheid om de cookies te weigeren door zijn internetbrowser in die zin te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst aangeboden door Butterfly Belgium-The Netherlands SA te verpersoonlijken.

In de rubriek ‘Cookiebeleid’ komt u meer te weten over de oorsprong en het gebruik van de surfgegevens die worden verwerkt telkens u onze website bezoekt, alsook over uw rechten ter zake. Deze rubriek is dus belangrijk voor u, omdat u onze diensten als positief en betrouwbaar wilt ervaren, maar ook voor ons, want wij willen u een correct en volledig antwoord geven op al uw vragen over onze website alsook rekening houden met uw wensen.

8.3. Webbanners

Bepaalde webpagina’s van de Site bevatten soms elektronische afbeeldingen of « webbanners », waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld.

Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclame-uitingen te meten en te verbeteren.

De inlichtingen die via deze banners worden verkregen zijn volledig anoniem en maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina’s van de Site, teneinde de Gebruikers van onze Site beter te bedienen.

Artikel 9. Diverse bepalingen

9.1. Overmacht

Butterfly Belgium-The Netherlands SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name de aanwezigheid van virussen, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.

Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.

Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal Butterfly Belgium-The Netherlands SA de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft Butterfly Belgium-The Netherlands SA de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor Butterfly Belgium-The Netherlands SA om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.

9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

9.3. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

9.4. Toepasselijk recht – Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen - Bevoegde rechtbanken

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Butterfly Belgium-The Netherlands SA en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van geschil zal naar een minnelijke oplossing worden gezocht alvorens een gerechtelijke procedure wordt ingesteld. Enkel de rechtbanken van Dinant zijn bevoegd.

 

 

 

Sparen* !

 •  
  voor de aankoop van75€
 •  
  voor de aankoop van120€
* meer informatie
© 2015 Butterfly. TVA BE0445862973 All Rights Reserved.